Soru Cevap Portalı

  • Üniversite Öğrencileri Olarak Toplu Dilekçe Vermek

    Biz Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri olarak, açılması gereken seçmeli dersler açılmadığı için toplu şekilde dilekçe vermeyi düşünüyoruz. Fakat bunun suç olduğuna dair duyumlar aldık. Böyle bir sorun nasıl aşılabilir ? Suç mudur ? Suç ise nasıl bir yöntem izlemeliyiz ?


    • VII. Dilekçe hakkı Madde 74.-(Ek : 03.10.2001 – 4709/26 md.) Vatandaşlar, ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Ek : 03.10.2001 – 4709/26 md.) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir. III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması Madde 14.- (Değişik : 03/10/2001 – 4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. Yukarıda yer alan Anayasal iki kuralın ışığında, Bölünmez bütünlüğe ve Laik cumhuriyete aykırı olmadıkça ve toplu-tüfekli yapılmadıkça, dilekçe vermek yada şikayet etmek için engel hüküm olmaması gerekir. Selam ve saygılarımla..

      HUKUK DOKTORU


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.