stu nicholls dot com | menu - Professional dropdown #3
  Zorunlu Açıklama !

1 Temmuz 2015 Çarşamba   


HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı ve Meclis`e yetki verilmesini nasıl buluyorsunuz?
Olumlu
Olumsuz
Yorum Yok
 


 
 
 
 
 
 
Yönetmelikler  
   


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİ


No :
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu İmam-Hatip Liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Anadolu İmam-Hatip Liselerinin hazırlık sınıfı kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Okul: Anadolu İmam-Hatip Lisesini,

Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Kur'an okuma ve anlama, Arapça ve yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı; üst sınıflarda okuyacakları derslere hazırlamayı amaçlayan bir yıllık sınıfı,

Veli: Öğrencinin anne/baba veya yasal olarak sorumluluğu üstlenen kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Komisyon, Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul

Kuruluş

Madde 5 — Anadolu İmam-Hatip Liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan ve en az üç yıl öğrenim veren karma okullardır.

Kontenjan Tespit ve Nakil Komisyonu

Madde 6 — Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları ile nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.

Kontenjan Tespiti

Madde 7 — Hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı, yabancı dil ve diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

Açılacak hazırlık sınıfı şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilân edilir.

Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra hazırlık sınıfı kontenjanında değişiklik yapılmaz.

Ayrıca seviye belirleme sınavı ve nakil sebepleriyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında güncelleştirilerek ilân edilir.

Sınav ve Tercih için Başvuru

Madde 8 — İlköğretimin 8 inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve tercih yapmak için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar. Tercihler elektronik ortamda da yapılabilir.

İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

Sınav ve Kayıt-Kabul

Madde 9 — Okullara, merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.

Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Nakiller

Madde 10 — Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî Anadolu İmam-Hatip Liselerine öğrenci nakli yapılmaz.

Ancak resmî Anadolu İmam-Hatip liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş , "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

Nakil için Başvuru

Madde 11 — Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır. (Ek-1)

Nakil Başvurularının Değerlendirilmesi

Madde 12 — Nakil başvuruları, Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesinin nakil gidilecek okulun evrak kaydına girişini izleyen üç iş günü içinde komisyonca; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre değerlendirilir. Sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Naklin yapılmasının uygun bulunması hâlinde öğrencinin tasdiknamesi ve öğrenci dosyası okulundan istenir.

Ayrılan Öğrencilerin Durumu

Madde 13 — Bu okullardan kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.

Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde diğer orta öğretim kurumlarına süresi içinde kayıt yaptırabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi

Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi

Madde 14 — Seviye Belirleme Sınavı ve başarının değerlendirilmesi 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Programları ile İlgili Esaslar

Öğretim Programları

Madde 15 — Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır.

Hazırlık Sınıfı Programı ile İlgili Esaslar

Madde 16 — Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Öğrenciler; Kur'an -ı Kerim okuma ve anlama ile Arapça ve yabancı dilde dinleme-anlama; okuma-anlama; konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen hedeflere uygun olarak yetiştirilirler.

b) Yabancı dil derslerinde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.

c) Türkçe'nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.

d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, haftalık ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.

ALTINCI BÖLÜM

Bölüm Başkanı

Madde 17 — Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerinin kendi aralarından yüksek lisans veya doktoralı olanlara öncelik verilmek üzere seçeceği bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.

Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Ders öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.

b) Zümre öğretmenleriyle ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlayarak uygulanmasını sağlar.

c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.

e) Zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.

g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 18 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — Bu okullarda hâlen öğrenim görmekte olan öğrencilerden diploma notu ile kayıt yaptıranların mezun oluncaya kadar nakilleri; nakil yapılmak istenen okulda açık kontenjan bulunması, nakil isteğinde bulunan öğrencinin diploma notunun, okula aynı yıl diploma notu ile kaydedilen en son öğrencinin diploma notundan düşük olmaması ve diploma notu üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

……………………… ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

……./……. Öğretim Yılında okulunuz…………sınıfı………… nolu öğrencisi ………....................……….'ı naklen ........................................ Anadolu İmam-Hatip Lisesine kaydettirmek istiyorum.

Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak verilmesini arz ederim.

Öğrenci Velisinin

Adı Soyadı

İmza

ADRES:

Tel:

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

Sayı :

Konu :

.......................................................Müdürlüğüne

............. nolu ..................... sınıfı öğrencisi ……………………………… nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Gereğini arz ederim.

.................................

Okul Müdürü

Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

1) ………/……. Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında aldığı Puanı:…………..

2) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) : ..............................................

....../....../............

Kayıtlarımıza uygundur

Okul Müdürü

Adı Soyadı

Mühür

Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.

İdeal Hukuk Bürosu İdeal Hukuk ve Düşünce Derneği www.hasansen.av.tr

Bu Site İdeal Hukuk Bürosu'nun Bir Portal Hizmetidir. Tüm Hakları İdeal Hukuk Bürosu'na Aittir.